Privacyverklaring M.C. Free Wheels.

M.C. Free Wheels zet zich in voor de bescherming van de privacy van haar leden en relaties en de bezoekers van haar website en sociale media kanalen. Persoonsgegevens van leden en bezoekers worden uiterst zorgvuldig verwerkt en beveiligd. M.C. Free Wheels voldoet aan de van toepassing zijnde privacy wetgeving (tot 25 mei 2018: de Wet Bescherming Persoonsgegevens; vanaf 25 mei 2018: Algemene Verordening Gegevensbescherming).

M.C. Free Wheels, met adres Uilenbroekstraat 14, 8111 BD Heeten, is de verantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgegevens, zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

De voorzitter van de vereniging is de functionaris Gegevensbescherming van M.C. Free Wheels en is te bereiken via bestuur@mcfreewheels.nl.

Welke persoonsgegevens worden verzameld?
Persoonsgegevens worden door M.C. Free Wheels verzameld voor de hieronder genoemde doeleinden. Deze gegevens staan M.C. Free Wheels ter beschikking doordat u uw gegevens zelf heeft ingevuld op de betreffende formulieren van M.C. Free Wheels (beschikbaar via de website), dan wel op andere wijze kenbaar heeft gemaakt.

Deze gegevens betreffen veelal uw identiteit en contactgegevens (zoals lidnummer, e-mailadres, telefoonnummer en NAW-gegevens).

Tijdens activiteiten worden regelmatig foto’s en video’s gemaakt, welke via de diverse mediakanalen (van M.C. Free Wheels) getoond kunnen worden.

Van ieder lid van onze vereniging of van deelnemers aan onze activiteiten of evenementen, worden voor diverse doeleinden persoonsgegevens verzameld, te weten:

 • Van leden: naam, adres, postcode, woonplaats, telefoonnummer, e-mailadres, bankrekeningnummer, geslacht, geboortedatum, datum van aanmelding, is huisgenoot van.
 • Van niet-leden (deelnemers aan activiteiten of evenementen): (LOOT nr., KNMV nr., naam, geslacht, adres, postcode, woonplaats, geboortedatum, e-mailadres, telefoonnummer, naam van motorclub).

Er vindt geen registratie plaats van paspoortnummers, BSN-nummers, rijbewijs nummers en bijzondere persoonsgegevens als seksuele geaardheid, geloofsovertuiging, huidskleur, etnische afkomst, politieke voorkeur, beroep en dergelijke.

Voor welke doeleinden worden uw gegevens gebruikt?
M.C. Free Wheels verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

 • het bijhouden van een ledenadministratie;
 • het organiseren van (club)evenementen;
 • het verstrekken en verzenden van vereniging gerelateerde informatie (bijvoorbeeld clubblad of nieuwsbrieven);
 • het ontwikkelen van beleid;
 • het doen van relatiebeheer;
 • het berekenen, vastleggen en innen van contributie en/of deelname bijdragen;
 • het verrichten van onderzoeksdoeleinden;
 • het indienen van subsidieverzoeken;
 • het verlenen van diensten, dan wel ontplooien van activiteiten;
 • het voldoen aan wettelijke verplichtingen;

M.C. Free Wheels verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze dienstverlening of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.
Onze vereniging heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over website bezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 jaar is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming.
Als u er van overtuigd bent, dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via bestuur@mcfreewheels.nl, dan verwijderen wij deze gegevens.
M.C. Free Wheels neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten, die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een vrijwilliger van M.C. Free Wheels) tussen zit. M.C. Free Wheels bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen:

 • Het tonen van sfeerbeelden aan geïnteresseerden
 • Bewaartermijn persoonsgegevens
 • Geautomatiseerde besluitvorming
 • Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken
 • Gegevens worden niet aan particulieren en/of commerciële partijen verstrekt.
 • Delen van persoonsgegevens met derden
Categorie Bewaartermijn Reden Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
Persoonsgegevens van leden Tijdens lidmaatschap Bijhouden ledenadministratie, inning contributie, organiseren van evenementen, correspondentie M.C. Free Wheels neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan.
Als u de indruk heeft dat uw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met ons via info@mcfreewheels.nl.
Persoonsgegevens van niet-leden
(deelnemers aan activiteiten of evenementen)
Onbeperkt Uitnodiging voor activiteiten of evenementen
Beeldmateriaal Onbeperkt Archivering voor historische doeleinden


Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken
M.C. Free Wheels kan gebruik maken van cookies om bezoekersaantallen bij te houden en de website te optimaliseren. Cookies worden op de harde schijf van uw computer geplaatst. U kunt zelf cookies accepteren of weigeren door de instellingen van uw internet browser daarop aan te passen. Als u ervoor kiest cookies te weigeren, kan dat invloed hebben op de kwaliteit van het gebruik van de website van M.C. Free Wheels.

Wijzigingen van het privacyverklaring
Het bestuur van de M.C. Free Wheels behoudt zich het recht voor om deze privacyverklaring te wijzigen. Controleer daarom regelmatig dit statement om op de hoogte te blijven van de meest recente versie.

Gegevens inzien, wijzigen of verwijderen
U hebt het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te wijzigen of te verwijderen. Daarnaast hebt u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door M.C. Free Wheels en hebt u het recht op gegevensoverdraagbaarheid.

Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen, om uw persoonsgegevens over welke wij beschikken in een computerbestand, naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar bestuur@mcfreewheels.nl.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (Machine Readable Zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart.
Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.

M.C. Free Wheels wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons


Contact
Voor vragen en/of suggesties met betrekking tot deze privacyverklaring en/of met betrekking tot de verwerking van uw persoonsgegevens kunt u zich richten tot bestuur@mcfreewheels.nl.

Wilt u uw gegevens corrigeren of inzage in deze of heeft u bezwaar tegen de verwerking van uw gegevens door M.C. Free Wheels, dan kunt u zich richten tot bestuur@mcfreewheels.nl.


AVG

Gegevens vastlegging
Een organisatie mag niet zomaar persoonsgegevens verwerken. Daar moet een wettelijke grondslag voor zijn.
Per 25 mei 2018 geldt de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG). Vanaf deze datum geldt dezelfde privacywetgeving in de hele EU. De grondslagen waaraan het verwerken van persoonsgegevens moet voldoen, zijn opgenomen in deze Algemene verordening gegevensbescherming (AVG).

Hierboven, zie privacyverklaring,  is te lezen welke gegevens bij M.C. Free Wheels verwerkt en opgeslagen worden. Heb je daar vragen of opmerkingen over, neem dan gerust contact op met de voorzitter, die kan in de rol van “functionaris gegevensverwerking” tekst en uitleg geven.

M.C. Free Wheels zal alleen persoonsgegevens registreren als daar een verenigingsdoel/belang mee gediend is en zal zich daarbij houden aan haar privacy-policy.

Tijdens onze evenementen worden regelmatig beelden gemaakt, welke geplaatst worden op onze social media kanalen. Door deel te nemen aan één van onze evenementen maakt iedereen kans in beeld gebracht te worden.